Ondertussen / In the meantime   5 comments

2014-08-10 11.03.04

in mijn tuintje, duurt het niet lang meer of ik kan de appels van mijn miniboompje plukken en smikkel ik nog steeds van de aardbeien, snoepkomkommertjes en tomaatjes.

—o0o—

in my garden, it won’t be long before I can pick the appels from my mini-tree and I’m still snacking strawberries, small cucumbers and tomatoes.

 

20140528_201407

Posted 27 augustus 2014 by Cybermum Netherlands in Hobby, tuinieren

Tagged with ,

Lekker vakantie gehouden / Had a nice holiday   5 comments

 

wit spannertje Asthena albulata

wit spannertje
Asthena albulata

 

Veel gewandeld door bos en hei met Diesel mijn kameraadje, aardig wat gelezen en ook nog een paar foto’s gemaakt met mijn mobieltje. Onder andere van het kleine vlindertje hierboven, dat met uitsterven wordt bedreigd. Het staat op de rode lijst.

Hier onder nog een paar foto’s.

—o0o—

Walked a lot in woods and heath with my pet Diesel, read quite a bit and also took a few pictures with my cell. Amongst others the one above of a tiny butterfly that is threatened with extinction (in this country anyway).

Below a few more pics.

2014-08-12 10.18.53    20140814_090029

 

20140821_132355   20140821_132259

 

2014-08-21 14.05.00    20140820_124813

On Being Evacuated: It’s every volunteer’s worst nightmare.   3 comments

Originally posted on Sara in Peace Corps Guinea:

Today volunteers in Guinea, Sierra Leone, and Liberia received the information that we will be sent home for an undetermined amount of time as a cautionary move against the rising risk of Ebola.

Electron micrograph image of the Ebola virus.

Electron micrograph image of the Ebola virus.

Friends and family back home are overjoyed at the news, but volunteers in-country are stumbling around in a state of shock. Projects that have taken months of sweet-talking the authorities, grueling grant applications, planning every step of the way have to be left now – postponed indefinitely. Bags must be packed. Close of Service dates for volunteers preparing to leave will be moved up. Pre-service training has been stopped dead in its tracks for the recently arrived group of volunteers. Somehow, we must all find the words to explain to our friends and host-families the harsh truth that we are leaving and don’t know when we will be back.

The…

View original 1.679 woorden meer

Studie waarde jacht voor Nederlandse samenleving / Value of hunting to Dutch society   5 comments

 

Bureau CLM heeft onderzoek gedaan naar de waarde die de jacht levert aan de Nederlandse samenleving. Hieronder volgt een samenvatting.

Deze studie bepaalt de waarde die de jacht levert aan de Nederlandse samenleving. De totale inzet
van tijd en kosten die is gemoeid met maatschappelijk nuttige activiteiten door jagers bedraagt bijna
€604 mln. per jaar. De geleverde arbeid staat gelijk met bijna 13.000 FTE. Onderstaande tabel laat
zien dat de meeste tijd en kosten schadebestrijding en populatiebeheer betreft.
Jaarlijks wordt er door jagers, gecoördineerd door de WBE’s, 12 hectare nieuwe natuur aangelegd
en 1.000 hectare natuur onderhouden.
Gekapitaliseerde kosten van maatschappelijke diensten van jagers en tijdsbesteding uitgedrukt in FTE’s
(afgeronde getallen).

                                                                                                       € mln.                                         FTE
Populatiebeheer en schadebestrijding                                         548                                         11.300
Monitoring                                                                                         4                                               100
Biotoopverbetering, natuurbeheer                                                 52                                           1.300
Totaal                                                                                             604                                        12.700

 

De waarde van de jacht is voor de ruim 27.000 jagers onbetaalbaar. Het is een onderdeel van hun
leven en hun verbinding met de natuur. Om de waarde van de jacht voor de samenleving duidelijk
te maken is het nodig om aan te geven welke activiteiten jagers uitvoeren waar de samenleving
belang bij heeft. Vervolgens moet de tijdsinspanning van jagers en de kosten die zij hiervoor maken
inzichtelijk worden gemaakt en worden uitgedrukt in geldelijke bedragen en geleverde arbeid.
Belangrijke maatschappelijke taken zijn schadebestrijding en populatiebeheer. Veel in het wild
levende soorten veroorzaken bijvoorbeeld schade in de landbouw. Hiervoor wordt door de
overheid een tegemoetkoming gegeven in de schade, vroeger door de Rijksoverheid en met ingang
van 2014 door de provincies. Het Faunafonds is hiervoor verantwoordelijk. Jagers zorgen ervoor
dat soorten die schade veroorzaken, zoals ganzen of wilde zwijnen, worden verjaagd van kwetsbare
gewassen en dat de populatie van die soorten wordt gereguleerd op een door de provincies
vastgesteld niveau. Een tweede belangrijke maatschappelijke taak is het monitoren van soorten die
schade kunnen veroorzaken. Provincies baseren hier hun faunabeleid op. En ten slotte spelen jagers
een rol in het natuurbeheer, waarbij ze stukjes natuur aanleggen en beheren.
Via één enquête onder individuele jagers en één onder de wildbeheereenheden (WBE’s) is inzicht
gekregen in de tijd die jagers besteden voor en de kosten die zij maken bij maatschappelijk nuttige
activiteiten. De tijd die jagers hieraan besteden is in geld uitgedrukt door de kosten van
vervangende arbeid te berekenen.

—o0o—

Agency CLM has researched the value that hunting supplies to Dutch society. The following is a summary.

This study calculates the value of hunting to Dutch society. The time and expenditure invested by
hunters contributing to Dutch society adds up to almost €604 million. The amount of time spent by
27.000 hunters is equivalent to almost 13.000 full time jobs. The table below shows that population
regulation and pest control are is most important deliverable.
Hunters have nature conservation management responsibility for over a 1.000 hectares. They plant
or sow over 12 hectares of new natural habitat each year.
Capitalized costs and time spent by hunters delivered for society (time in equivalents of full time jobs (FTJ)
(rounded numbers).

                                                                                                                € Million                   FTJ
Population regulation and pest control                                                    548                     11.300
Monitoring                                                                                                      4                          100
Conservation                                                                                                52                       1.300
Total                                                                                                           604                     12.700

For the 27.000 hunters themselves, the value of hunting is priceless. It is a part of their lives and
their bond with nature. But they also contribute to society with their activities. In order to calculate
the economic value of hunting, it is necessary to specify the activities that are important to society.
Time and costs spent by hunters for these activities are explained in this study.
Important activities for society are pest control and population regulation. Many animals and birds
cause damage to crops in agriculture. The government gives compensation for this damage. Initially
this was done by the central government, from 2014 by the provinces. The Faunafonds (fund for
fauna damage compensation) is responsible for this. Hunters take responsibility for chasing pest
species, such as geese and wild boar, from high yielding crops. They also regulate population levels
of such species, as set by the provinces. Secondly, an important task is monitoring several pest
species by organising national inventories. Provinces base their wild life management policy on
these population counts. Finally, hunters play a role in conservation by managing nature areas.
Two surveys were done, one among individual hunters and one among the local units of hunters,
producing data on time and costs spent on activities considered beneficial for society. Time spent
by hunters on these activities was quantified by calculating the costs of replacement labour.
The study was carried out by CLM – Centre for Agriculture and Environment, commissioned by
KNJV (Dutch Hunting Association).

Had er niet veel zin in / Didn’t really feel much like it   5 comments

 

Had niet veel zin in bloggen. Vergeleken met de gebeurtenissen rond vlucht MH17 lijkt de rest zo triviaal. Maar afgelopen week waren er toch wat momenten die me even opfleurden, zoals bijvoorbeeld vrijdagochtend, toen Diesel en ik tijdens onze ochtendwandeling een vos zagen. Voor het eerst in al de jaren dat ik hier al door het bos dwaal . En de eerste bloem die zich ontvouwde in de Gloriosa die ik van vorig jaar heb overgehouden. Alle beetjes helpen.

—o0o—

Didn’t really feel much like blogging. In comparison to the events concerning flight MH17 the rest seems so trivial. Yet in the past week there were a few moments that cheered me up a bit, like for instance Fridaymorning, when Diesel and I saw a fox on our morning walk. For the first time in all the years that I roam the woods here.

And the first flower that unfolded in the Gloriosa I kept over Winter. All these little things help.

1     2     3

 

Eindhoven, aankomst eerste 40 kisten / Eindhoven, arrival first 40 coffins   4 comments

Van alle slachtoffers is de nationaliteit vastgesteld.

⦁ Nederland: 193 (inclusief 1 dubbele nationaliteit Nederland/Verenigde Staten)
⦁ Maleisië: 43
⦁ Australië: 27
⦁ Indonesië: 12
⦁ Verenigd Koninkrijk: 10 (inclusief 1 dubbele nationaliteit Verenigd Koninkrijk/Zuid Afrika)
⦁ België: 4
⦁ Duitsland: 4
⦁ Filippijnen: 3
⦁ Canada: 1
⦁ Nieuw-Zeeland: 1

bron: Rijksoverheid.

Eindhoven,  vlaggen halfstok

MH 17   2 comments

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 39 andere volgers

%d bloggers like this: